Καθηγητής Ελ.Φερεκύδης - Prof. Eleftherios Ferekidis

Η τυμπανομετρία πολλαπλών συχνοτήτων αποτελεί εξελιγμένη τυμπανομετρική μέθοδο με την οποία επιτυγχάνεται η λεπτο- μερής μελέτη της λειτουργίας του αυτιού. 

Συγκεκριμένα προσδιορίζεται η ενδοτικότητα η αδράνεια και η τριβή του δονουμένου ωτος.Επιπλέον μετρείται η συχνότητα συντονισμού και η γωνία φάσεως του μέσου ωτός.

Στις μετρήσεις αυτές στηρίζονται οι χειρουργικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν απο τον κ.Φερεκύδη για την αντιμετώπιση της βαρηκοϊας.   Οι τεχνικές αυτές είναι αντικειμενικές και αποδεικνύουν  την  αποτελεσματικότητα  των  προαναφερ- θεισών  χειρουργικών επεμβάσεων.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι πρόοδοι της ιατρικής συνέβαλαν σημαντικά  τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη της χειρουργικής αντιμετώπισης της βαρηκοΐας,

Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής βοήθησε στην ανάπτυξη σημαντικών μεθόδων έλεγχου της λειτουργίας του ωτός ώστε  να επιτυγχάνεται η τοποδιαγνωστική ανίχνευση της  βλάβης στο κεντρικό η το   περιφερικό όργανο της ακοής και ακόμη να γίνεται επιτυχώς η μετεγχειρητική αξιολόγηση των διαφόρων τεχνικών αποκατάστασης του ωτός.

Συγκεκριμένα προσδιορίζεται  επακριβώς  η  εντόπιση   της βλάβης στο ακουστικό σύστημα  και  μετά  χρησιμοποιούνται  διάφορες χειρουργικές τεχνικές  και σε  ανάλογες  περιπτώσεις  οι εγχειρήσεις αυτές συνδυάζονται με  διάφορα  ηλεκτρονικά  εμφυτεύματα.

Ειδικότερα όσον αφορά τον  προσδιορισμό της βλάβης στο ακουστικό σύστημα αυτό παραδοσιακά γίνεται με την ακοομέτρηση. Η νεώτερη  αντικειμενική μέθοδος δηλ.  η  τυμπανομετρία συμπληρωματικά βοηθάει στην εντόπιση επακριβώς της θέσεως της βλάβης   στην ακουστική οδό.

Είναι μέθοδος που διευκολύνει την διάκριση της βαρηκοΐας αγωγής από την νευροαισθητήριο βαρηκοΐα  και αποτελεί σημαντική εξελίξει στην διαφοροδιαγνωστρκή  των παθήσεων του ωτός .(Ferekidis et all 1981, 1982).

Περαιτέρω εξέλιξη της αποτελεί η τυμπανομετρία πολλαπλών συχνοτήτων. (Ferekidisetall 1996).

Με την μέθοδο αυτή  διακρίνονται  αντικειμενικά , οι διάφορες παθήσεις του μέσου ωτός  που προκαλούν βαρηκοΐα αγωγημότητος    χωρίς να είναι απαραίτητη η  ερευνητική  Τυμπανοτομία  . Εάν αυτό σε εξαιρετικές περιπτώσεις  δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστο τίθεται  μια ικανοποιητική προεγχειρητική  πιθανή διάγνωση. ( Ferekidisetall1999,1999 ).

Στην εποχή της ηλεκτρονικής θεωρείται  αδιανόητο να συστήνουμε στον άρρωστο την ερευνητική Τυμπανοτομία , επειδή  δεν είναι δυνατό να τεθεί προεγχειρητικά η  διάγνωση. ( Ferekidisetall.2000)